Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate – cerere (format .pdf);
actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
certificatul de naştere;
certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 NOTĂ:
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

Eliberarea CI la dobândirea cetăţeniei române

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate – cerere (format .pdf);
certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, acestia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;

      La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

NOTĂ:

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate – cerere (format .pdf);
certificatul de naştere, original şi copie;
documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul ca identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – de 7 lei;

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.
NOTĂ:

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf decătre solicitantul actului de identitate.
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.
Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta în original si copie.

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal – cerere (format .pdf);

certificatul de naştere, original şi copie;
actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divortaţi, original şi copie;
chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţa socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

NOTĂ:

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.
Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta în original si copie.

Cazuri de eliberare a unui nou act de identitate

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)–d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ:
1. Contract vânzare-cumpărare a unui imobil cu destinație de locuință;
2. Contract de donație a unui imobil cu destinație de locuință;
3. Contract de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil cu destinație de locuință cu clauză de uzufruct viager;
Notă:
– Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate este necesară declarația de primire în spațiu a uzufructuarului;
– În cazul în care uzufructuarul unui imobil solicită eliberarea actului de identitate nu este necesară declarație de primire în spațiu dată de nudul proprietar;
– În situația în care solicită eliberarea actului de identitate o altă persoană decât nudul proprietar sau uzufructuarul, declarația de primire în spațiu este dată de uzufructuar.
4. Contract de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil cu destinație de locuință cu clauză de abitație viageră;
Notă:
– Atunci când cumpărătorul solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declarația de primire în spațiu a persoanei care are dreptul de abitație viageră;
– În cazul în care persoana care are dreptul de abitație viageră solicită eliberarea actului de identitate nu este necesară declarația de primire în spațiu dată de cumpărător;
– În situația în care solicită eliberarea unui act de identitate o altă persoană decât cumpărătorul sau cea care are drept de abitație viageră, declarația de primire în spațiu este dată atât de către cumpărător cât și de persoana care are drept de abitație viageră.
5. Contract de schimb de locuințe;
6. Contract de întreținere sau de rentă viageră;
7. Contract (convenție) de partaj voluntar;
8. Contract de construire a unui imobil tip locuință însoțit de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
9. Autorizație de construire a unui imobil tip locuință însoțită de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
10. Certificat de moștenitor;
11. Hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, privind:
• Partajul unui imobil tip locuință;
• Constatarea dreptului de proprietate asupra unui imobil cu destinație locuință;
• Retrocedarea unui imobil cu destinație locuință;
• Constatarea uzucapiunii imobiliare;
12. Act de adjudecare imobil cu destinație de locuință;
13. Titlu de proprietate pentru imobil cu destinație locuință (nu pentru teren!);
14. Contract de închiriere (locațiune) pentru un imobil cu destinație locuință:
Notă:
– Contractul încheiat în formă autentică între două persoane fizice nu trebuie înregistrat la Administrația Financiară;
– Dacă actul a fost întocmit între două persoane fizice sub forma înscrisului sub semnătură privată este necesară înregistrarea contractului la Administrația Financiară pentru plata impozitului pe venit;
– Contractele de închiriere între o persoană juridică și o persoană fizică nu trebuie înregistrate la Administrația Financiară;
– În cazul contractului de inchiriere proprietate a unei persoane juridice, accesoriu contractului de muncă, trebuie prezentată și adeverința de salariat;
– De la intrarea în vigoare a noului Cod Civil, respectiv 01 octombrie 2011, în baza unui  contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soți sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soț, cât și copiilor minori, fără consimțământul proprietarului;
– Pentru toate situațiile în care dovada adresei de domiciliu se face cu contract de închiriere nu se mai solicită declarația de primire în spațiu a titularului imobilului cu destinație locuință
15. Contract de comodat (împrumut de folosință) a unui imobil cu destinație locuință, încheiat în formă autentică;
16. Extras de carte funciară, actualizat (valabilitate 30 zile, se păstrează în original)
Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu prezentate mai sus sunt cele mai des întâlnite în activitatea practică.

NOTĂ
• Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
• În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.
• Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.
• Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, se consemnează numai în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Eliberarea unui act de identitate pentru persoana care este coproprietar al unui imobil se poate face numai cu actul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesară declarația celorlalți coproprietari.
În cazul unui imobil deținut în coproprietate nu este necesar ca declarația de primire în spațiu să fie dată de toți coproprietarii.
Având în vedere prevederile Codului Civil potrivit cărora oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului, în cazul în care imobilul este astfel notificat, declarația de primire în spațiu trebuie să fie dată de ambii soți. Declarația de primire în spațiu a unei terțe persoane poate fi dată numai de unul dintre soți în situația în care imobilul respectiv nu a fost notificat în carte funciară ca locuință a familiei.
În cazul în care sunt neconcordanțe între adresa înscrisă în acte și adresa reală este necesară prezentarea, pe lângă documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și a unui Certificat de nomenclatură stradală și de adresă eliberat de către serviciul Cadastru, Registru Agricol și Nomenclator Stradal din cadrul Primăriei mun. Piatra Neamț.

Documentul prevăzut la litera d), respectiv documentul (adeverința) eliberat/ă de autoritatea administrației publice locale (primărie) din care rezultă că solicitantul, respectiv găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinație locuință se prezintă în original, are valabilitate de 30 de zile și poate fi eliberată atât pentru imobilele din mediul rural cât și pentru cele din mediul urban.
La orașe se înscriu în Registrul agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice precum și acelea care dețin animale pe raza lor administrativ-teritorială.

Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu:
–    Antecontract de vânzare-cumpărare;
–    Certificatul de atestare fiscală;
–    Certificatul de nomenclatură stradală.

Skip to content