I. „Schimbare destinație extindere cămin cultural, parțial construit în Centru comunitar multifuncțional P+1 din comuna Tașca, județul Neamț pe teritoriul Microregiunii Gal Ceahlău

 Proiect depus la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău”, pe  masura Masura 3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la servicii sociale de bază pentru populaţia din Microregiunea Ceahlau (Centre comunitare multifuncţionale).

Politica de dezvoltare rurală include principalele directive de politică prevăzute în ”Strategia Europa 2020” pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, fiind coerentă cu obiectivele generale legate de politica de coeziune economică și socială. Politica de dezvoltare rurală menține obiectivele strategice pe termen lung legate de contribuția la competitivitatea agriculturii, la gestionarea durabilă a resurselor naturale, la politicile climatice și la dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale. În corespondență cu strategia Europa 2020, aceste obiective generale ale sprijinului pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 2014-2020 sunt exprimate mai detaliat prin următoarele șase priorități ale UE, din care ultimul obiectiv se referea și la serviciile sociale: ”promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.”

Administrația publică este interesată de acest aspect, în acest sens promovează la nivel strategic local dezvoltarea rurală. În Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă 2014-2020 a comunei Tașca, obiectivul general de dezvoltare a comunei Tașca constă în reducerea decalajelor față de oraș și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei prin asigurarea serviciilor publice absolut necesare pentru apropierea standardului general de dezvoltare către nivelul unor comunități similare din Uniunea Europeană.

Primul dintre obiectivele specifice principale ale acestei strategii este dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale pentru îmbunătățirea calității vieții, prin modernizarea infrastructurii de învățământ, cultură, sănătate și servicii sociale.

În cadrul strategiei locale, prioritatea 1 – ”Nevoi sociale. Dezvoltarea infrastructurii sociale”, are ca obiectiv general îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii comunei Tașca.

Componenta 1.2. – ”Sănătate și servicii medicale. Asistență socială” din cadrul priorității 1, are următoarele obiective pe termen mediu și lung:

 • Asigurarea de servicii medicale suficiente și la standarde europene;
 • Facilitarea accesului populației la servicii medicale de calitate;
 • Dezvoltarea unui program complex pentru informarea și educarea populației în spiritul unui mod de viață sănătos;
 • Efectuarea unui studiu pentru identificarea factorilor de risc asupra calității vieții și aplicarea soluțiilor corespunzătoare;
 • Îmbunătățirea calității serviciilor sociale;
 • Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru diverse proiecte/ programe sociale (asistarea mamelor singure, consiliere psihologică pentru copii etc. ) sau identificarea actorilor locali care să preia administrarea serviciilor sociale;
 • Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de asistență socială prin crearea de centre pentru persoane defavorizate, persoane cu nivel scăzut de trai etc.

               Investiția propusă a se realiza prin implementarea acestui proiect este parte componentă a Planului Local de Acțiune din cadrul Strategiei de dezvoltare economico- socială durabilă 2014 – 2020 a comunei Tașca, județul Neamț.

Prin implementarea proiectului de investiții, comuna Tașca își propune crearea infrastructurii necesare pentru înființarea unui Centru comunitar multifunctional, care va fi dotat corespunzător pentru a oferi beneficiarilor săi servicii sociale, de sănătate și educație și care va permite și oferirea de servicii de îngrijire și asistență social și medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice în situații de izolare sau cu handicap.

Beneficiarul Comunei Tașca își propune schimbarea destinației unei construcții aflate în stadiul de parter partial construit, ale cărei lucrări se vor construi pentru regim de înălțime P+1. Construcția, care face obiectul prezentei documentații, a fost începută având destinația de extindere cu etajare a Căminului cultural. Conform Recepției parțiale de lucrări executate și a releveelor, construcția se află la stadiul ”la roșu”, cu regim de înălțime parter. Beneficiarul dorește continuarea lucrărilor, finalizarea cu regim de înălțime P+1 și schimbarea destinației extinderii în Centru comunitar multifunctional.

În luna iunie 2018, proiectul „Schimbare destinație extindere cămin cultural, parțial construit în Centru comunitar multifuncțional P+1 din comuna Tașca, județul Neamț pe teritoriul Microregiunii Gal Ceahlău”, se află în stadiul de verificare a documentației depuse la A.F.I.R., așteptând semnarea contractului.

În perioada următoare se vor accesa fonduri europene nerambursabile prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, măsura 5.2 ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, pentru asigurarea cheltuielilor pentru funcționarea Centrului comunitar multifunctional, pentru o perioadă de 3 ani.

Pentru a obține finanțare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în*:

 • Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b)
 • Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, lit b)
 • Obiectiv specific În cadrul cererii de propuneri de proiecte este vizat un singur obiectiv specific:
 • Obiectiv specific 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
 • Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte îl reprezintă: Număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.

* Conform GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 

II. Înființare parcuri cu spații de joacă pentru copii în comuna Tașca, Județul Neamț

Proiectul urmează a fi depus la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău”, pe măsura 2/6 B, Îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și a serviciilor de bază în comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău”, pentru  înființarea a două spații de joacă în comuna Tașca, județul Neamț:

 1. Parc cu spațiu de joacă pentru copii în sat Tașca, județul Neamț;
 2. Parc cu spațiu de joacă pentru copii în sat Neagra, județul Neamț;

În prezent se lucrează