Primăria comunei Taşca, judeţul Neamţ  organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a functiei contractuale vacante de șofer microbuz școlar, conform prevederilor  H.G.nr.286 din 2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale, modificată şi completată.

Concursul va avea loc  în sala de şedinţe  din cadrul Primăriei comunei Taşca, constând în două probe: proba scrisă , programată în data de 19.12.2018, orele 10.00 şi interviul ce se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei comunei Taşca-compartimentul  Resurse umane, în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării în Monitorul Oficial.

 

          Conditii generale (cf. HG 286/2011, art.3):

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs, sunt:

  • Studii generale;
  • Vechime în muncă și de conducător auto cu permis B,C,D de minimum 3 ani;
  • Posedă atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.;
  •  Aviz psihologic

 

           Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

Cf. art.6, alin (1) din HG 286 / 2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) permis de conducere categ.B,C,D – copie

i) atestat pt.transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.

j) aviz psihologic

 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

           Soluționarea contestațiilor (HG 286/2011, secț.4, art.31, art.32)

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza dosarul, lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

          Bibliografie

 

  1. Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
  3. O.U.G. nr.195/2002, completată și actualizată   la data concursului,  privind circulația pe drumurile publice aprobată prin legea 49/2006.
  4. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă  2006, actualizată.
  5. H.G.38/16.01.2008, actualizată, privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

          Membrii comisiei de examinare vor respecta prevederile legale în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

Relaţii suplimentare la tel. 0233 255 023.

               PRIMAR,                                                                           SECRETAR ,

     URSACHE DANIELA                                                             ROȘU ELENA